Smart
Break.

Hyvinvointia pieninä annoksina.

sb banner 1

SMART BREAK -OHJELMISTON KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Smart Break -ohjelmiston omistaja on Oy Raisoft LTD, Vaasantie 6, 67100 KOKKOLA, Y-tunnus 1615982-5.
Näitä ehtoja sovelletaan Oy Raisoft LTD:n (jäljempänä "palveluntarjoaja") verkko-osoitteessa www.smart-break.com asiakkailleen tai potentiaalisille asiakkailleen (jäljempänä yhteisesti ja erikseen ”asiakas”) tarjoaman Smart Break -ohjelmiston käyttöön. Smart Break -kokonaisuus koostuu kolmesta erillisestä paketista, Smart Break Free (jäljempänä ”Free”), Smart Break Quick (jäljempänä ”Quick”), sekä Smart Break Premium (jäljempänä ”Premium”). Näissä käyttöehdoissa paketeista käytetään yhteisesti nimitystä ”ohjelmisto”.

Käyttöehdot koskevat ohjelmistoa, sen käyttöä ja käytettävissä olevia palveluita, sekä ohjelmiston kautta tai avulla tapahtuvia myyntitapahtumia ja tilauksia.

Ohjelmiston käyttö edellyttää, että asiakas on tehnyt palveluntarjoajan kanssa erillisen kirjallisen käyttöoikeussopimuksen Smart Breakin käytöstä (Premium) tai että asiakas muutoin käyttää ohjelmistoa etukäteen määritellyn ajan puitteissa, sovitulla tavoin ja laajuudessa asiakasorganisaatiolle luodulla yhteisellä käyttäjätunnuksella (Free ja Quick). Näitä ehtoja sovelletaan soveltuvin osin asiakkaan lisäksi palveluntarjoajan asiakkaiden työntekijöihin sekä muihin asiakkaan toimesta ohjelmistoa käyttäviin. Edellä mainituista käytetään jäljempänä yhdessä ja erikseen nimitystä ”käyttäjä”.

Free-paketin osalta ehtoja sovelletaan vähintään sillä ajanjaksolla kun Free-paketti on asiakkaalla käytössä. Quick- ja Premium-pakettien osalta näitä ehtoja sovelletaan vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu.

Muun kuin Free-version ollessa kyseessä, Smart Break -ohjelmiston käyttäjän ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi erillistä käyttöoikeussopimusta mahdollisine palvelukohtaisine erityisehtoineen ja hinnastoineen. Mikäli näissä ehdoissa ja käyttöoikeussopimuskohtaisissa ehdoissa ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti käyttöoikeussopimuksesta ilmeneviä ehtoja käyttöehtojen ollessa toissijaisia.

Käyttämällä Smart Break -ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Käytöksi katsotaan myös ohjelmiston käyttäjäksi rekisteröityminen ja/tai käyttäjätunnuksen aktivoiminen ilman sisällön hyödyntämistä.2. Palvelun sisältö

Käyttöoikeussopimukseen perustuvassa Premium-ohjelmiston käytössä palveluntarjoaja toimittaa asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle pääkäyttäjäoikeuksin varustetun käyttäjätunnuksen ja salasanan, joka oikeuttaa pääkäyttäjän luomaan käyttöoikeussopimuksessa määritellyssä laajuudessa tunnukset asiakkaan työntekijöille. Asiakas vastaa siitä, että työntekijöiden henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja luovutetaan ainoastaan niille käyttäjille, joilla on oikeus ohjelmiston käyttöön, sekä siitä, että asiakkaan työntekijät noudattavat näitä käyttöehtoja.

Free- ja Quick-versioiden ollessa kyseessä, luodaan palveluntarjoajan asiakasorganisaatiolle yksi yhteinen käyttäjätunnus, joka oikeuttaa käyttämään ohjelmistoa sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin paketin sisältö on kulloinkin määritelty.

Kaikkien pakettien osalta käyttäjä vastaa siitä, ettei luovuta henkilökohtaista eikä organisaatiokohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle.

Smart Break -ohjelmiston käyttöä tuetaan seuraavien verkkoselaimien nykyisellä tai edellisellä pääversiolla

• Google Chrome
• Firefox
• Edge ja Internet Explorer
• Safari

Palveluntarjoaja ei tue selainten testi- ja beta-versioita eikä selainlaajennuksia, eikä takaa ohjelmiston toimivuutta siinä tapauksessa, että käyttäjän käytössä on jokin muu kuin edellä mainittu selain. Asiakas vastaa laitteen turvallisuudesta huolehtimalla selaimen päivittämisestä selaintoimittajan suositusten mukaisesti. Palveluntarjoaja ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on ohjelmiston käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteys.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarpeen mukaan ja määrittelemissään rajoissa muuttaa ohjelmiston palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Käyttäjiä pyritään informoimaan muutoksista etukäteisesti. Käyttäjän katsotaan kuitenkin saaneen tieto muutoksista viimeistään käyttämällä ohjelmistoa.3. Smart Break -ohjelmiston käyttö

Käyttäjä sitoutuu käyttämään ohjelmistoa vain henkilökohtaiseen (Premium-paketti) tai organisaatiokohtaiseen käyttöön. Ohjelmiston käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa ohjelmiston komponentteja.

Saadakseen ohjelmiston käyttöönsä, on käyttäjän rekisteröidyttävä ohjelmiston käyttäjäksi. Käyttäjä on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjällä ei ole oikeutta paljastaa käyttäjätunnusta eikä salasanaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää tunnuksiaan. Palveluntarjoaja ei vastaa tunnusten luvattomasta käytöstä siinä tapauksessa, että tunnus murretaan, se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi tai muulla tavoin paljastuu.

Käyttäjätunnuksen nojalla ohjelmistossa tehdyt toimenpiteet katsotaan kyseisen tunnuksen haltijan tekemiksi. Käyttäjän on välittömästi informoitava palveluntarjoajaa, mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut. Palveluntarjoaja voi tällöin sulkea tunnuksen estääkseen väärinkäytökset.

Ohjelmistoa käyttävällä käyttäjällä on oikeus halutessaan poistaa käyttäjätunnus käytöstä. Premium-version ollessa kyseessä käyttäjätunnuksen poistamista tulee pyytää ensisijaisesti asiakkaan pääkäyttäjältä. Muun käytön osalta käyttäjätunnus poistuu määräaikaisuuden päättyessä tai pyytämällä poistamista palveluntarjoajalta sähköpostitse osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä Smart Break -ohjelmistoa käytettäessä, käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle ilman eri korvausta täyden, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää sisältöä oman tuote- ja palvelukehittämisensä sekä markkinointinsa tukena. Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti. Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja, sekä sähköpostiosoitetta suoramarkkinointitarkoituksiin Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta palveluntarjoajalle.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki ohjelmiston käytön yhteydessä tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta. Ohjelmiston käyttäjän tulee käyttää sitä näiden käyttöehtojen, mahdollisen erillisen käyttöoikeussopimuksen tai muun, ohjelmiston käyttöä tai käyttöönottoa koskevan sopimuksen tai ohjeistuksen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti.

Palveluntarjoaja pitää muun muassa seuraavia tekoja näiden ehtojen vastaisina:

• laittoman ja herjaavan sisällön tuottaminen ohjelmiston käytön yhteydessä

• hakkerointi, krakkerointi tai väärän/turmeltuneen ohjelmiston levittäminen

• palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden immateriaalioikeuksien loukkaaminen tai suojatun materiaalin levittäminen oikeudettomasti

• palvelun käyttö tavalla, joka rikkoo näitä ehtoja, tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä

• toiseksi henkilöksi tekeytyminen tai käyttäjätilin luvaton käyttö

• ohjelmiston tai sen osien lataaminen palvelusta luvatta

Mikäli palveluntarjoaja harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan estää käyttäjän pääsy palveluun tai poistaa käyttäjän käyttäjätunnuksen.4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän ja palveluntarjoajan ohjelmiston omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle, ellei toisin ole ilmoitettu.5. Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että ohjelmistossa julkaistut tiedot ovat ajantasaisia ja sisällöllisesti oikeita. Käyttäjän tulee kuitenkin aina itse arvioida ohjelmistossa annettujen liikuntaan ja ruokavalioon sekä muuhun terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän henkilökohtaisen terveydentilan, fyysiset ominaisuudet, sekä muut olosuhteet. Palveluntarjoaja ei vastaa ohjelmiston sisällön soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Smart Break -ohjelmistoa ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Ohjelmisto on käyttäjän käytettävissä kulloinkin voimassa olevana versiona, ja palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa ja muokata palvelua, sen laajuutta ja sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Smart Break -ohjelmistosta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään ohjelmiston käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina tulon tai ansion menetys, liiketoiminnan keskeytys, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen tai muut näihin verrattavat seikat, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.


 6. Sopimusehtojen muutokset

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan Smart Break -ohjelmiston käyttäjille etukäteisesti ja erikseen, mutta käyttäjä sitoutuu myös omalta osaltaan säännöllisesti tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. Jatkamalla ohjelmiston käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.


7. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden ehtojen mukaisia tai hankkimiansa Smart Break -ohjelmiston käyttöön liittyviä oikeuksia ja/tai velvollisuuksia kolmannelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

 

8. Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Smart Break -ohjelmistoa koskevat riitaisuudet käsitellään Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Käyttöehtojen soveltamiseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälisyksityisoikeudellisia, lainvalintaa koskevia säännöksiä.
© 2017 - www.smart-break.com - oikeudet muutoksiin pidätetään